ปี 2562


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๖/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง