คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้


 1. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ 51/2553 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือกรมป่าไม้ ลับ ที่ กษ 0701.2/774 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 ของสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี
 2. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ 115/2551 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี
 3. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 8/2553 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
 4. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 36/2553 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฎหมาย
 5. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 147/2555 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับผลการดำเนินการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 6. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 89/2556 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัด และแฟ้มป่าสงวนแห่งชาติ
 7. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 119/2558 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษ
 8. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 120/2558 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษ
 9. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 273/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ
 10. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 274/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง
 11. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 35/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ