หนังสือเวียน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานกิจกรรม “สวนป่าในเมือง เพื่อความสุขของคนไทย”
»เรื่อง ขอความร่วมมือให้มีการเลิกใช้ถุงพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
»เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือเวียน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐


เรื่อง ให้ราชการพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือแนวทางและทิศทางการดำเนินงานร่วมกับเอสแคปภายใต้กลไกคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร์”หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจขอผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน”