หนังสือเวียน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง
»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
»เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

หนังสือเวียน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาบางส่วน ในท้องที่ตำบลจริม ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา และตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
»เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลาง
»เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.101-104) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่