หนังสือเวียน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่

»เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

»เรื่อง การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ