หนังสือเวียน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1:บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1:พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์

»เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) เขตตรวจราชการที่ ๑

»เรื่อง ขอส่งกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

»เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

»เรื่อง ขอเชิญประชุม

หนังสือเวียน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง แนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ รอบที่ 4 ปี 2560-2563

»เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

»เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

»เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

»เรื่อง แนวทางการลดใช้ปริมาณกระดาษของกรมป่าไม้

»เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

»เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

»เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

»เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

»เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

»เรื่อง มาตรการลดกระดาษในสำนักงาน ในการแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีและการขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

»เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

»เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ