หนังสือเวียน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑


»เรื่อง สรุปรายงานการประชุมชี้แจ้งการดำเนินการโครงการพัฒนาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครับ (Citizem Feedback)และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(Zero Copy )

»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อ