หนังสือเวียน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑


»เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

»เรื่อง แนวทางการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณหรือตามผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

»เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560