ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ