ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นายธนบดี บุญทน

ผู้อำนวยการส่วนพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ