ส่วนอำนวยการ


นายธนัช เนมีย์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ฝ่ายการเงินและบัญชี

  • ฝ่ายพัสดุ

  • ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล