ส่วนอำนวยการ


          นายธนัช  เนมีย์

    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล