ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายพิษณุ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

ฝ่ายงานธุรการ

ฝ่ายสงเสริมการจัดการป่าชุมชน

ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน