การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) (ไปพลางก่อน)


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนอำนวยการ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส่วนโครงการพระราชดำริ

ส่วนจัดการป่าชุมชน