ลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree)

ข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนแยกรายจังหวัดตั้งแต่ ปี 2560 – 5 มิถุนายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่มา ระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree)

Skip to content