วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชนฺ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอนุรักษ์ พื้นฟู และ พัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจในที่ดินเอกชนดำเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่าและการปลูกป่าเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ รวมทั้่งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสวนป่าและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพราะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้    ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน
  • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการป่าไม้และนันทนาการรวมทั้งการจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการป่าไม้ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย