ภารกิจหน้าที่


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1.กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า โดยให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกระดับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  2.รวบรวมข้อมูลด้านส่งเสริมการปลูกป่า ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน รวมทั้งการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณ 
  3.กำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านระบบสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานการเงินบัญชีและพัสดุ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
  4.กำกับ ควบคุม ดูแลอัตรากำลังของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
  5.กำกับ ดูแลเกี่ยวกับแผนและงบประมาณของสำนัก พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและประสานงานในภาพรวมของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย