เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติการจัดตั้งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

            18 กันยายน พ.ศ.2439 (ร.ศ.115) กรมป่าไม้ได้รับการจัดตั้งโดยพระราชดำริเห็บชอบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

พ.ศ. 2445  เริ่มมีการปลูกสร้างสวนป่าเป็นครั้งแรกและมีการเพาะชำกล้าไม้

พ.ศ. 2475  กองบำรุงได้มีการจัดตั้งขึ้นและมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการปลูกป่า

พ.ศ. 2484  วันที่ 24 มิถุนายน กรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้ในวันชาติเป็นปีแรก

พ.ศ. 2510  จัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้แห่งแรก ที่แม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2520  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

พ.ศ. 2545  งานส่งเสริมการปลูกป่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ และสำนักจัดการและฟื้นฟูที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2547  “สำนักส่งเสริมการปลูกป่า” สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน