ฝ่ายติดตามและประสานราชการ


นางสุชิตา  บุญยอด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ
นางสาวอนัญญา  ปัทมสนธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสาวิตรี  แจ้งกลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรวรรณ เชื้อมอญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3

ฝ่ายแผนงานและประสานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. การวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ

๒. รวบรวมข้อมูล ศึกษาพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ด้านแผนงานและงบประมาณของสำนัก

๓. ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณภายในหน่วยงานของสำนัก

๔. เร่งรัด  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานของสำนัก

๕. กำกับ ติดตาม จัดทำและรวบรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

๖. กำกับ ติดตาม จัดทำและรวบรวมการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ๖

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย