ฝ่ายติดตามและประสานราชการ


นางสาวอนัญญา  ปัทมสนธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประสานราชการ
นางสาวสาวิตรี  แจ้งกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรวรรณ เชื้อมอญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนัสรีน เขียวกะแล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายติดตามและประสานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ติดตาม ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดคล้องกับแนวนโยบาย และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกระดับ

๒. ติดตาม เร่งรัด ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานของสำนัก

๓. ติดตาม กำกับ และจัดทำผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๕. ติดตามและประสานราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖. ติดตาม จัดทำและประสานการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน (Knowledge Management Team)

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย