ฝ่ายสารบรรณ


นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

 

นางกรวรรณ โมลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอนุสรณ์ นุกูลธรประกิต
เจ้าพนักงานครื่องคอมพิวเตอร์
นายภูวนนท์ กร่ำน้อย
เจ้าพนักงานครื่องคอมพิวเตอร์

ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.บริหารงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บค้นหาการขออนุมัติทำลายหนังสือราชการของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

2.ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก/ภายในที่ส่งถึงผู้อำนวยการสำนัก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3.ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก/ภายใน ที่รับจากสารบรรณกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4.ออกเลขที่หนังสือส่งของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

5.ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเวียนส่งให้หน่วยงานภายในสำนัก และกรมป่าไม้

6.จัดเก็บ ค้นหา หนังสือสำนัก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และดูแลให้คำแนะนำ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

7.รับส่ง จดหมายราชการ-จดหมายลงทะเบียน พัสดุ ที่ส่งถึงผู้อำนวยการสำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย