ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางเบญจา แท้สูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกริยา สุดปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุภวรรณ ทองสุข
พนักงานธุรการ ส4
นางสาวสุวรรณา ชัยสุนทร
นักจัดการงานทั่วไป
นายชนพจน์ ตั้งโคมแสงทอง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอก/ภายใน ของส่วนอำนวยการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ออกเลขที่หนังสือส่งของส่วนอำนวยการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๓. ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน กรมป่าไม้

๔. ควบคุมทะเบียนวันลา จัดทำงบเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ส่วนอำนวยการ และจัดทำสรุปงบเวลาทำการเมื่อสิ้นปีงบประมาณประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัดสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๕. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร เพื่อใช้ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร

๖. ดำเนินการจัดทำการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๗. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๘. ดำเนินการจัดทำ รักษาทะเบียนประวัติ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ        กรมป่าไม้ (ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า)

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย