ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ


นางสาวณัฐนันท์  ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
นางสาวกฤษณา  บุญกอแก้ว
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
นายอาทิตย์ สายสุข
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 
นางสาวดาริกา ทองสองแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย เงินในงบประมาณ

๒. ตรวจสอบการขอยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการของส่วนอำนวยการ

๓. ควบคุม ดูแล การใช้ยานพาหนะของส่วนอำนวยการ และสำนักให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนอำนวยการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๕. วางแผนการจัดเตรียมพัสดุสำรองตามความจำเป็นและเหมาะสม

๖. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปีของส่วนอำนวยการ รวมทั้งตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนัก เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

๗. จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นของสำนัก  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย