ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ


นางสาวณัฐนันท์  ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
นางสาวกฤษณา  บุญกอแก้ว
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
นายอาทิตย์ สายสุข
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 

ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณเบิกแทนกันที่เบิกจ่ายในหน่วยงานสำนัก

๒. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของสำนัก (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

๓. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   เงินที่ได้รับอนุมัติจากงบกลาง เงินงบประมาณเบิกแทนกัน

๔. ตรวจสอบการขอยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ

๕. ควบคุม ดูแล การใช้ยานพาหนะของส่วนอำนวยการ และสำนักให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนอำนวยการ และสำนัก   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. จัดทำ ควบคุม เบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์   ประเภทต่าง ๆ ของส่วนอำนวยการ และที่ได้รับมอบหมาย       รวมทั้งดูแลให้มีสภาพดี

๘. วางแผนการจัดเตรียมพัสดุสำรองตามความจำเป็นและเหมาะสม

๙.  ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปีของส่วนอำนวยการ รวมทั้งตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนัก เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

๑๐. จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นของสำนัก  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย