บุคลากรภายในส่วนอำนวยการ


นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
ผู้อำนวยการส่วยอำนวยการ

นางเบญจา แท้สูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐนันท์ ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางสาวอนัญญา ปัทมสนธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประสานราชการ

นางสาวกริยา สุดปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกฤษณา บุญกอแก้ว
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายอนุสรณ์ นุกูลธรประกิต
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ

นางสาวสาวิตรี แจ้งกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประสานราชการ

นางสาวศุภวรรณ ทองสุข
พนักงานธุรการ ส 4
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอาทิตย์ สายสุข
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

นางกรวรรณ โมลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ

นางสาวอรวรรณ เชื้อมอญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประสานราชการ

นางสาวสุวรรณา ชัยสุนทร
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายภูวนนท์ กร่ำน้อย
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ

นายชนพจน์ ตั้งโคมแสงทอง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายไพโรจน์ บุญประเสริฐ
พนักงานธุรการ ส 4
ปฏิบัติงานห้องผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นางมนัสนันท์ บุญประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานห้องผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นางสาวอรชุดา เชื้อช่าง
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า

นางสาวธนิดา ภักดี
นักวิชาการป่าไม้
ปฏิบัติงานห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า

นางสาวจิรประภา ดีงามเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานห้องผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายพิเชษฐ์ เปลี่ยนไพร
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ปฏิบัติงานห้องผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ