เกี่ยวกับหน่วยงาน

กรมป่าไม้ มีแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ “ป่านันทนาการ” โดยนำเอาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามและมีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือกพื้นที่สวนป่าบางแห่ง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานรองรับการใช้ประโยชน์จากผู้มาเยือนเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งในสวนป่าเกือบทุกแห่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ
  2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ป่านันทนาการ
  3. กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนการพัฒนา และแผนการบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่านันทนาการ
  4. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมด้านการนันทนาการ
  6. ศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดทำแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง แบบแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสื่อความหมาย
  7. ประสานการปฏิบัติงาน สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการนันทนาการ
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่านันทนาการ
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย