อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน

อัตราสูงสุดของค่าบริการหรือค่าตอบแทน
ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

ค่าบริการราคา
(บาท)
สำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตป่านันทนาการ ท่านละ200
ในการนำสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตป่านันทนาการ ตัว/เชือก/หน่วยละ200
ในการนำยานพาหนะเข้าไปในเขตป่านันทนาการ คัน/ลำ/หน่วยละ400
ใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก/อุปกรณ์นันทนาการ1,000
ค่าตอบแทนราคา
(บาท/วัน)
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักหรือที่พักอาศัยในป่าส่งวนแห่งชาติหรือในป่านันทนาการ อัตราต่อหลัง/ห้อง4,000
การใช้อาคารสถานที่ในป่าสงวนแห่งชาติหรือในป่านันทนาการ 5,000
การใช้สถานที่ตั้งกระโจมหรือกางเต็นท์เพื่อการพักแรมในป่าสงวนแห่งชาติหรือในป่านันทนาการ อัตราต่อหลัง500
ค่าบริการและค่าตอบแทน
การเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือในป่านันทนาการ
ราคา
(บาท/วัน)
ภาพยนตร์ไทย10,000
ภาพยนตร์ต่าวประเทศ50,000

ดาวน์โหลด คลิ๊ก
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563