ส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ

นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ

นางสาวอรวรรณ สดใส

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอรวรรณ สดใส

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นางสาวอรวรรณ สดใส

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายประสานการมีส่วนร่วม

นางสาวอรวรรณ สดใส

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการ

(๒) ดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารจัดการป่านันทนาการ

(๓) ดำเนินงานด้านการประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่านันทนาการ

(๔) ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ

(๕)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย