ส่วนอำนวยการ

นางสาวอรวรรณ์ จรูญรัตนพักตร์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางสาววราภรณ์ จำปา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววราภรณ์ จำปา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาววราภรณ์ จำปา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเงินรายได้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร งานบุคคล แลงานพัฒนาระบบราชการ

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ กำกับ ติดตามประเมินผล เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ ที่ได้จากค่าบริการหรือค่าตอบแทน รวมถึงทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย