ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย

นายวุฒิกร คุ้มเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย

นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบการให้บริการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมด้านการนันทนาการที่เหมาะสม

(๓) ศึกษา ออกแบบ และผลิตระบบสื่อความหมาย

(๔) ศึกษา สำรวจ ออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง แบบแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์

(๕) ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย