ส่วนจัดการพื้นที่

นายธนพงศ์ โพธิแท่น

ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่

นางสาวอาภาวรรณ แสนคำภา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอาภาวรรณ แสนคำภา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ๑

นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ๒

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ

(๒) กำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ พื้นที่ให้บริการ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ

(๓) จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พื้นที่ป่าเพื่อการนันทนาการ

(๔) กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนการพัฒนา และแผนการบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าเพื่อการนันทนาการ

(๕) กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานที่บริหารจัดการป่านันทนาการ

(๖) การพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ และการอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่านันทนาการ

(๗) ศึกษาผลกระทบจากการนันทนาการที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย