วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “ป่านันทนาการ”

“บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริหารจัดการโดย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน