แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ข้อมูล
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ -แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 -แผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

-แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่นประกาศเชิญชวนประกาสผลการจัดจ้างเป็นต้น
-เป็นข้อมูลภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (คลิก)
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ