แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ชื่อข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link ข้อมูล
๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๐๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่นประกาศ
เชิญชวนประกาศผลการจัดจ้างเป็นต้น
-เป็นข้อมูลภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดกาพัสดุประจำปี
-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี