แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ชื่อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่Link ข้อมูล
๐๒๑แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๐๒๒ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่นประกาศเชิญชวนประกาสผลการจัดจ้างเป็นต้น
-เป็นข้อมูลภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๐๒๔รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุประจำปี-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี