ส่วนอำนวยการ


นายนริศ อาจธัญกรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
๒) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุงานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
๓) ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
๔) วิเคราะห์และจัดทำแผนงานงบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         โดยแบ่งงานภายใน เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำการรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม
การทำลายเอกสารทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
(๒) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนัก
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช่องหรือ
ที่ได้รับมอบหมา
๑.๒ ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และ
การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๒) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุงานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์งาน
คลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
(๒) ควบคุมดูแล อาคารสถานที่และยานพาหนะ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) วิเคราะห์และจัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวมของสำนัก
(๒) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้
(๓) ประสานัการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของ
หน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือการแจ้ง
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไป
ดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย