ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


นายขวัญชัย ยอดเมือง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

มีอำนาจหน้าที่

๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัตอการและแผนการใช้จ่ายงบ     ประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และ        ประสานงานด้าน จัดการที่ดินป่าไม้
๒) ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

๑.๑ ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ     

(๒) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้             

(๓) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสวงนแห่ชาติ                                                                                         

(๔) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้     

(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน”(สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้

(๒) ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล                                                                                                         

(๓) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฏรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัยหาข้อเรียกร้องของราษฏร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่

(๕) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                           

(๖) ปฏิบัติงานอื้นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย   

๑.๓ ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้  มีหน้าทที่รับผิดชอบ 

(๑) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้                               

(๒) สำราจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้                           

(๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ                                                                         

๑.๔ ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ

(๓) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป้นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย