ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


นายชาญวาณิชย์ เกิดเกษม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

มีอำนาจหน้าที่

๑)จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควคุมไฟป่า

๒) ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสิบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม่
๓) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า โดย การมีส่วนร่วมของประชาชน
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายก้วยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

โดยแบ่งงานภายใน เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายป้องกันรักษาป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า
(๒) จัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิป่ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) เสนอแผนงานและโครงการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้
(๒) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฟิกอบรม
และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
(๔) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ตำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
(๔) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย