ส่วนจัดการป่าไม้


นายธนโชค กุจารุอำพล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

มีอำนาจหน้าที่

๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับดูแล ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน 
๒) ส่งเสรอมให้องค์กร สถาบัน ชุมชนและปราชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
๓) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัมนาเครือข่ายป่าชุมชน

๔)สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

๕) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่

๖)ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบัญศาสนาในรูปแบบอื่น

๗)สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

๘)ปฏิบัตงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบัญต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน

(๔)ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคระรัฐมนตรี เท่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

(๕)ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๖)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน  
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
(๔) ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่น ๆในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
(๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
(๓) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
(๒) ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านป่าไม้
(๓) จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริการประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย