หน่วยงานภายใน


หน่วยงานส่วนกลาง (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ส่วนอำนวยการ

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายพัสดุ

› ฝ่ายการเงินและบัญชี

› ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมิณผล

• ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

› ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

• ส่วนจัดการป่าชุมชน

› ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

› ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

• ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

› ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

› ฝ่ายควบคุมไฟป่า

› ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม

       › ฝ่ายกฎหมาย

• ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

› ฝ่ายปลูกป่า

› ฝ่ายผลิตกล้าไม้

       › ฝ่ายวิจยและพัฒนาการป่าไม้

• ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

› ฝ่ายบริหาร

› ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ

› ฝ่ายส่งเสริมและพัมนาตามแนวพระราชดำริ

• ส่วนการอนุญาต

         › ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อกำหนดแนวทางด้านการอนุญาต

         › กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาต

         › ควบุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตาม

         › ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

หน่วยงานภาคสนาม (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี

     › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง)

     › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สวนผึ้ง

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี)

     › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง)

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.19 (บ้องตี้)

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองผาภูมิ

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ล่อง)

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขละบุรี

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 (ซองกาเลีย)

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสวัสดิ์

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (บ้านสามหลัง)

      › โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรี

      › โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมลฑล

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี

      › โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง