ประวัติสำนักฯ 10 โดยสังเขป


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เดิมคือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ (ราชบุรี) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๖๓/๒๔๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๔๔๕๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กรมป่าไม้ จึงจัดให้มีหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้

โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมามีอนุสนธิคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๔๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (สาขาเพชรบุรี)  โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จึงเหลือพื้นที่รับผิดชอบเพียง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

 

61748

61749