วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่


 วิสัยทัศน์

“การจัดการป่าสงวนแห่งชาติอย่างยั่งยืน สามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

 อำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกัน การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้จังหวัด ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย