หนังสือเวียน งบ 2559


เดือนกันยายน 2559

การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

ผลการสำรวจความคิดเห็น ต่อรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมประสานรวม ๓ ฝ่าย

สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของเครือข่ายผ่านกระบวนการ MOU และเตรียมแผนในปี ๒๕๖๐

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

เดือนสิงหาคม 2559

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559 ทส 1623.1/3032 ลว 10 สิงหาคม 2559

เดือนกรกฎาคม 2559

สรุปผลการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโลน) ทส 1623.1/2524 ลว 7 กรกฎาคม 2559

เดือนมิถุนายน 2559

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะ ๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ทส 1623.1/2385  ลว 28 มิถุนายน 2559

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ทส 1623.1/2215 ลว 16 มิถุนายน 2559

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ทส 1623.1/2165 ลว 14 มิถุนายน 2559

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ทส 1623.1/2159 ลว 13 มิถุนายน 2559

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2550-3560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงประมาร พ.ศ.2560 ทส 1623.1/2158 ลว 13 มิถุนายน 2559

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทส 1623.1/2156 ลว 13 มิถุนายน 2559

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส 1623.1/2124 ลว 10 มิถุนายน 2559

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส 1623.1/2125 ลว 10 มิถุนายน 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/1832 ลว 25 พฤษภาคม 2559

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/1833 ลว 25 พฤษภาคม 2559

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/1834 ลว 25 พฤษภาคม 2559

กรรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ทส 1623.1/1835 ลว 25 พฤษภาคม 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/1842 ลว 25 พฤษภาคม 2559

รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน 2559 ทส 1623.1/1841 ลว 25 พฤษภาคม 2559

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทส 1623.1/1839 ลว 25 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้ (DOC) ทส 1623.1/1657 ลว 12 พฤษภาคม 2559

ข้อสั่งการของ รมว.ทส.เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทส 1623.1/1656 ลว 12 พฤษภาคม 2559

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รักบริการและผูมีส่วนได้ส่วนเสียของกรมป่าไม้ ทส 1623.1/1731 ลว 17 พฤษภาคม 2559

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ทส 1623.1/1556 ลว 3 พฤษภาคม 2559

เดือนเมษายน 2559

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ ทส 1623.1/1595 ลว 4 พฤษภาคม 2559

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/1588 ลว 4 พฤษภาคม 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/ 2559 ทส 0612/ว297 ลว 25 เมษายน 2559

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….. ทส 1623.1/1554 ลว 3 พฤษภาคม 2559

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิณุปทรัพยากรธณณมชาติ เมือวันที่ 11 เมษายน 2559 ทส 1623.1/1556 ลว 3 พฤษภาคม 2559

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทส 1623.1/1557 ลว 3 พฤษภาคม 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทส 1623.1/1552 ลว 3 พฤษภาคม 2559

ข้อสั่งการ รมว.ทส. ทส 1623.1/1539 ลว 2 พฤษภาคม 2559

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2557 และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทส 1623.1/1553 ลว 3 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะครั้งที่ 1

การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของางราชการ พ.ศ.2558 ทส 1623.1/1418 ลว 22 เมษายน 2559

การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้ ทส 1623.1/1410 ลว 22 เมษายน 2559 

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2) ทส 1623.1/1397 ลว 21 เมษายน 2559

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1) ทส 1623.1/1397 ลว 21 เมษายน 2559

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 2 2559 ทส 1623.1/1396 ลว 21 เมษายน 2559

ผลการประชุมการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทส 1623.1/1395 ลว 21 เมษายน 2559

การขยายระยะเวลาจัดทำรายละเอียดวงเงินและส่งคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทส 1623.1/1345 ลว12 เมษายน 2556

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 1623.1/1344 ลว 12 เมษายน 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/1342 ลว 12 เมษายน 2559

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/1315 ลว 8 เมษายน 2559

การประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2559

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่าเดิม หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่าเดิม หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่าเดิม หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

ค่าไฟฟ้าค้าชำระ ทส 1623.1/1239 ลว 1 เมษายน 2559

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 ทส 1623.1/1240 ลว 1 เมษายน 2559

เดือนมีนาคม 2559

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่2 ทส 1623.1/1107 ลว 24 มีนาคม 2559

สรุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทส 1623.1/1123 ลว 25 มีนาคม 2559

สรุปการประชุมเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทส 1623.1/1124 ลว 25 มีนาคม 2559

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Review)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ทส 1623.1/1063 ลว 18 มีนาคม 2559

รายงานการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ ทส1623.1/1064 ลว 18 มีนาคม 2559

การมอบนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี ทส 1623.1/1029 ลว 16 มีนาคม 2559

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1(Project and Progview) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสิงห์บุรี ทส 1623.1/1034 ลว 16 มีนาคม 2559

รายงานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทส 1623.1/962 ลว 11 มีนาคม 2559

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMQA : หมวดที่1-หมวดที่ 6) ทส 1623.1/969 ลว 11 มีนาคม 2559

การมอบแนวทางการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/808 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทส 1623.1/805 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/806 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1(Project and Progress Review) ประจำปีงบประณาณ พ.ศ.2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ทส 1623.1/807 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเพติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/740 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2559

การเร่งรัดการเบิกจ่ายภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ทส 1623.1/741 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ทส 1623.1/742 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2559

การเสนอโครงหารที่ต้องขอออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ทส 1623.1/726 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/678 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2559

ผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทส 1623.1/596 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ทส 1623.1/597 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ทส 1623.1/595 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2559

การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมารจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ทส 1623.1/613 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2559

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558) ทส 1623.1/543 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1623.1/542 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559

ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทส 1606.22/1738 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2559

มาตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ทส 1623.1/435 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2559 

เดือนมกราคม 2559

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ทส 1623.1/300 ลว 20 มกราคม 2559

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ทส 1623.1/299 ลว 20 มกราคม 2559

การกำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ ทส 1623.1/264 ลว 20 มกราคม 2559

รายงานผลการตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ทส 1623.1/268 ลว 20 มกราคม 2559

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทส 1623.1/265 ลว 20 มกราคม 2559

การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2 ทส 1623.1/283 ลว 20 มกราคม 2559

ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทส 1623.1/282 ลว 20 มกราคม 2559

สรุปผลการประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VTC) ติดตามความพร้อมการปฏิบัติและมอบนโยบายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ทส 1623/1.279 ลว 20 มกราคม 2559

 แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทส 1623.1/280 ลว 20 มกราคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปี 2558 

รายงานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายมนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบื้องต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/55 ลว 6 มกราคม 2559

เดือนธันวาคม 2558

การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทส1623.1/5178 ลว 25 ธันวาคม 2558

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ทส1623.1/5174 ลว 25 ธันวาคม 2558

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทส1623.1/5172 ลว 25 ธันวาคม 2558

มาตราการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)   ทส1623.1/5179 ลว 25 ธันวาคม 2558

รายงานการประชุมทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทส1623.1/5173 ลว 25 ธันวาคม 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทส 1623.1/5182 ลว 25 ธันวาคม 2558

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทส 1623.1/5180 ลว 25 ธันวาคม 2558

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ทส 1623.1/5125 ลว 23 ธันวาคม 2558

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1623.1/51/ุ ลว 23 ธันวาคม 2558

รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ทส 1623.1/5130 ลว 23 ธันวาคม 2558

สรุปสาระสำคัญการประชุม ศตส.ทส. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ทส 1623.1/5123 ลว 23 ธันวาคม 2558

กำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10  ทส 1623.1/5131 ลว 23 ธันวาคม 2558

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทส0305/11280 ลว 2 ธันวาคม 2558

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)ประจำกลุ่มกระทรวง ทส.1623.1/4840 ลว 1ธ.ค. 2558

เดือนพฤศจิกายน 2558

สรุปผลการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 และ 14 ตุลาคม 2558 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ทส 1623.1/4754 ลว.25 พ.ย. 2558

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 10/2558 ทส 1623.1/4755 ลว.25 พ.ย.2558

การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมัติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทส 1623.1/4736 ลว.25 พ.ย. 2558

ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทส 1623.1/4567 ลว.10 พ.ย. 2558

สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทส 1623.1/4464 ลว. 2 พ.ย.2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทส 1623.1/4484 ลว. 3 พ.ย. 2558

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทส 1623.1/4506 ลว.4 พ.ย. 2558