หนังสือเวียน งบ 2562


เดือนตุลาคม 

ขออนุมัติแผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

เดือนกันยายน

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดือนสิงหาคม 2562

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ 2562 จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไปเปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้

เดือนกรกฎาคม  2562

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

เดือนพฤษภาคม  2562

Newขอจัดส่งข้อปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดการประชุมในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Newการปรับปรุงเว็บไซต์กรมป่าไม้

เดือนเมษายน  2562

Newระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Newมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Newแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ,2562

Newโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เดือนมีนาคม  2562

Newขออนุมัติดำเนินการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์กิจกรรมปลูกป่า พื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ตามเดิมที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

Newมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมา ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๒ กรมป่าไม้

Newรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓-๒๕๖๒

เดือนกุมภาพันธ์  2562

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๓

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้ Non-Project Grant Aid for Provisionof Japanese

เดือนมกราคม  2562

ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๒ ส่วนที่เหลือ

ยกเลิกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๑ กิจกรรมบำรุงป่า

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๒

 ขอยกเลิกการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) (ส่วนกลาง)