หนังสือเวียน งบ 2560


เดือนธันวาคม   2560

Newกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปจด.กันยายน 2560

แผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

นโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

สรุปประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัมนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2561 (2)

สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน   2560

ขอส่งแผนพัมนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัมนาประสิทธฺภาพในการปฎิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธฺภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการประชุม

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาSustainable Development and Management of bamboo and Rattan Resources for the belt and Road Countries ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์แจ้งเบาะแส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำข้อมูลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องตน (Pre-Celling)

รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงหน่วยงาน ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอให้พิจารณา (ร่าง) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณรธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ของกรมป่าไม้

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลปี 2560

การบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)

ขออนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี

1ให้ข้าราขการรักษาการในตำแหน่ง

ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ

ให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ ชนิดป่าและติดตามการดำเนินการตามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกสรถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกท้องที่ตำบลบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรสาคร

เดือนตุลาคม   2560

การดำเนินการตราแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2560

9มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

1 เลื่อนข้าราชการ2ย้ายข้าราชการ 3 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

แนวทางการใช้งานระบบรับเรื่องร้องรียนในภาพรวมเอิเล็กทรอริกส์ ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และแนวทางการประสานดำเนินการเรื่องร้อง

 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านต่างๆ

 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560

 การปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 การแต่งตั้งกรรมการผู้่ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560 ไปพลางก่อน

เดือนกันยายน   2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบพื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการปลู่กป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สรุปผลการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาติครั้งที่ 12

สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4-2560

รายงานผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดดือนกรกฎาคม 2560

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

มาตรการการให้ช่วยเหลือผู้ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระดุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่2-2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบพื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการปลู่กป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

แผนป้องกัน

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ (Monitioring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) ณ จังหวัดราชบุรี สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ (Monitioring and Evaluation)

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

เดือนสิงหาคม   2560

มติที่ประชุมและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมติดตามการปฏิรูปเรื่องสำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย

สรุปผลการประชุม the 20 Meeting of the ASEAN Working Group on Forest Product Development (AWG-FPD) the 18 Internationnal Senar on Currint Internatoinal Issues Affecting Forestry and Forest Product, and the 20 Meeting of the 20 Meeting of the ASEAN Senior Officials on Forestry , 23-29 JULY 2017 ,Putrajaya, Malaysia

รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่ป่ารอบผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ด้านการป้องกันรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการประชุมเพื่อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …(๒)

ผลการประชุมเพื่อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …(๑)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (พิมพ์เล่ม)

การจัดทำข้อมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙

จัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนง. ป.ย.ป. ทส.)

แนวทางการแปลงแผนจัดการฯ 60-64 ไปสู่การปฏิบัติ

เดือนกรกฎาคม   2560

รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลการใช้ยางพาราของส่วนราชการเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี (๒)

รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลการใช้ยางพาราของส่วนราชการเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี (๑)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๑.๒๕๖๐

ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าและบำรุงป่า กิจกรรมสร้างแปลงสาธิตป่าต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาชนิดพันธุ์พืชที่มูลค่าสูงเพื่อเป็นกลไกในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการพัฒนาการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในประเทศ

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)

เดือนมิถุนายน   2560

สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง) ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี

สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๐

รายลัเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจราชการตามภารกิจของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เดือนพฤษภาคม   2560

แบบฟอร์ม 62_63-65_linkผลสัมฤทธิ์

การใช้แผนพัฒนาเพิ่มเติมสามปี(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒แก้ไขเปลี่ยนแปลพัฒนาสามปีพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔และแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม(ฉบับที่๑)พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ขององค์ก

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (๒)

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (๑)

สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่๓.๒๕๖๐

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

การายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันิเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปั ๒๕๕๙ (๓)

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปั ๒๕๕๙ (๒)

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปั ๒๕๕๙ (๑)

แผนการดำเนินการตามโครงการ ”ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ของกรมป่าไม้

เดือนเมษายน   2560

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรามชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒๗๐.๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป. ทส.)

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการตามแผนยุทธสาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ และอนุศัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๐

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลความก้าวหน้าแผนงาน โครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้) ปี ๒๕๖๐ (1)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลความก้าวหน้าแผนงาน โครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้) ปี ๒๕๖๐ (2)

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (1)

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (2)

สรุปสาระสำคัญญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒.๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขอความเห็นชแบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ ”รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะมรา ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ

การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เดือนมีนาคม   2560

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การติดตามการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ (3)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ (2)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ (1)

รายงานผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอัลกฤษ DIFA TES ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญเสมอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (2)

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (1)

เดือนกุมภาพันธ์   2560

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (10)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (9)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (8)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (7)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (6)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (5)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (4)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (3)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (2)

คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1)

แบบแจ้ง

กำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค

การเสนอแผนงาน,โครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่๑.๒๕๕๙และการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ

แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคคลากรกรมป่าไม้

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๖ เดือนที่สอง เมษายน – ตุลาคม๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แบะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (3)

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (2)

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (1)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (3)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (2)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (1)

 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่งสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (4)

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (3)

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (2)

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (1)

เดือนมกราคม  2560

สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ (4)

สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ (3)

สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ (2)

 สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ (1) 

เดือนธันวาคม  2559

แนงทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (2)

แนงทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (1)

แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี

ร่างหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรกรมป่าไม้ฯ

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑๐.๒๕๕๙ (2)

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑๐.๒๕๕๙ (1)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ (3)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ (2)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ (1)

รายงานผลการดำเนินงานการเรื่องร้องเรียน โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่ส่งผ่านระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนืกส์ (E-Petition) (5)

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่ส่งผ่านระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนืกส์ (E-Petition) (4)

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่ส่งผ่านระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนืกส์ (E-Petition) (3)

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่ส่งผ่านระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนืกส์ (E-Petition) (2)

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่ส่งผ่านระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนืกส์ (E-Petition) (1)

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การปรับเปลี่ยนแนวทางการประสานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามแนวทางหนังสือ สป.ทส. ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๖.๒-ว๑๖๗๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559 (ฉบับแก้ไข) ทส 1623.1/4775 ลว.14 ธ.ค. 59

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ทส 1623.1/4777 ลว. 14 ธ.ค. 59

 การสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ทส 1623.1/4799 ลว. 15 ธ.ค. 59

การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทส 1623.1/4774 ลว. 14 ธ.ค. 59

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ทส 1623.1/4772 ลว. 14 ธ.ค. 59

สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือและแบ่งมอบความรับผิดชอบการจัดงานสนับสนุนรัฐบาล  ทส 1623.1/4778 ลว. 14 ธ.ค. 59

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (1)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (2)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (3)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (4)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (5)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (6)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (7)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (8)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (9)

เดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานประจำปีงบประมาณ 2559

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตั(คปต.)ครั้งที่ ๒.๒๕๕๙

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(กขร.)ครั้งที่๙.๒๕๕๙

 

เดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้ผู้ตวรจราชการกรมป่าไม้ตรวจติดตาม

แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงาน

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (9)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (8)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (7)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (6)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (5)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (4)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (3)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (2)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (1)