ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี


มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  2. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ (จังหวัดกระทรวง และระดับชาติ)
  3. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฎิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
  4. ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. ดำเนินการและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
  6. สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
  7. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย