ผู้รับเช็ค/จ่ายตรง 2563


เดือนกันยายน2563

รายชื่อเงินอุดหนุน วันที่่ 23 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 21 กันยายน 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 17 ถึง 22 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 18 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 17 กันยายน 2563

รายชื่อเงินนอกงบประมาณโอนเข้าบัญชี วันที่่ 17 กันยายน 2563

รายชื่อเงินอุดหนุนโอนเข้าบัญชี วันที่่ 17 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 16 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 14 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 10 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 9 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 3 กันยายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 3 กันยายน 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 1 กันยายนและวันที่ 8 กันยายน 2563

เดือนสิงหาคม2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 28 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 18 สิงหาคมและวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 20 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 7 สิงหาคมและวันที่ 10 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 5 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5 สิงหาคม 2563

รายชื่อเช็คออกและรายชื่อโอนเงินเกษตรกร วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ตารางรายงายการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 3 สิงหาคม 2563

เดือนกรกฎาคม2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรงเงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายชื่อเงินอุดหนุนโอนเข้าบัญชี วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี เงินสินบนรางวัล วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate online วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้รับเช็คเงินอุดหนุน วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เดือนมิถุนายน2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 29 มิถุนายน2563

ตารางรายงานจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 23 มิถุนายน และวันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 23 มิถุนายน2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 19 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเช็คเงินอุดหนุน วันที่ 19 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporstr Online วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onling วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเช็คเงินอุดหนุน วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onling วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรงเงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 9 มิถุนายน และวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้รับเช็คเงินอุดหนุน วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และ 5 มิถุนายน 2563

เดือนพฤษภาคม2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onling วันที่ 22พฤษภาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย ปีงบประมาณ 2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี เงินสินบนรางวัล วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onling วันที่14 พฤษภาคม 2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี เงินสินบนรางวัล วันที่ 12 พฤษาคม 2563

รายงานชื่อผู้รับเงินโอ นผ่านระบบ KTB Corporate Online วะนที่ 8 พฤษภาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง วันที่1พฤษภาคม 2563

เดือนเมษายน2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี เงินสินบนรางวัล วันที่ 28 เมษายน 2563

รายชือผู้รับเงินโอน วันที่ 24 เมษายน 2563

รายชื่อโอนเงินบัญชี 22 เมษายน 2563

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 17 เมษายน 2563

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 13 เมษายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate OnIine วันที่ 10 เมษายน 2563

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 10 เมษายน 2563

รายการงานการจ่ายตรงวันที่ 1 เมษายน-9 เมษายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 2 เมษายน 2563

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 1 เมษายน 2563

เดือนมีนาคม2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 27 มีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์2563

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อรายงานการจ่ายตรง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อรายงานการจ่ายตรง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อรายงานการจ่ายตรง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อ รายงานการจ่ายตรง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อ รายงานการจ่ายตรง วันที่ 28 มกราคม 2563 – 3 กุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 29 มกราคม 2563

รายชื่อ รายงานการจ่ายตรง วันที่ 23 มกราคม 2563

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 20 มกราคม 2563

รายชื่อ รายงานการจ่ายตรง วันที่ 16 มกราคม 2563

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 10 มกราคม 2563

เดือนธันวาคม2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 24 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 18 ธันวาคม 2562

จ่ายตรง วันที่ 6 ธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

จ่ายตรง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อเกษตรกรผู้รับเงินโอนเงินอุดหนุนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เดือนตุลาคม2562

รายชื่อเกษตรกรผู้รับเงินโอนเงินอุดหนุนวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายชื่อเกษตรกรผู้รับเงินโอนเงินอุดหนุนวันที่ 22 ตุลาคม 2562