ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)