ต้นไม้ทรงปลูก รัชกาลที่ 10


แผนที่ต้นไม้ทรงปลูกใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
รูปภาพต้นไม้ทรงปลูกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)