คู่มือ PMQA


► คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566   <<< Download >>>

► หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566   <<< Download >>>

► 5 ปี ปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2561 – 2565)   <<< Download >>>

► ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ 4.0 พ.ศ. 2565   <<< Download >>>

► เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 สำหรับหน่วยงานในการประเมินตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   <<< Download >>>

► หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564   <<< Download >>>

► คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 พ.ศ. 2563   <<< Download >>>

► คู่มือแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ Toolkit 4.0 (ฉบับร่าง) พ.ศ. 2562   <<< Download >>>

► เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562    <<< Download >>>

► PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2552   <<< Download >>>

► คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0 พ.ศ. 2551   <<< Download >>>

► คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548   <<< Download >>>

► ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   <<< Download >>>

► คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   <<< Download >>>

► พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   <<< Download >>>

► พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   <<< Download >>>