บุคลากร กพร.


นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนนทวรรณ ณ ถลาง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวภูชยา วาจาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมทินี บุญสมทบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล

นางสาวณิชาภา ไขยพร
หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างและประเมินผล
และ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
นางสาววารินทร์ สุดทรวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณพิมล ชุมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

นายวุฒิชัย สาน้ำอ่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิราวรรณ ภิญโญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ

นางเพ็ญศรี สัพโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิรินาถ ฝอยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน