กระบวนการการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ – คู่มือสำหรับประชาชน


การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้

การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

การออกใบอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (กรณีทำการรื้อถอนแล้ว)

การออกใบอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (กรณียังไม่ได้ทำการรื้อถอน)

การออกใบอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีทำการรื้อถอนแล้ว)

การออกใบอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ทำการรื้อถอน)