การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม

►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
► เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<<
► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
► คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม และระดับบุคคลกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<<

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
► รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) >>Download<<
► การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<<