การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม
►  คำ รับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง
►    คู่มือการปฏิบัติงาน (icon Work Manual)
การกระจายตัวชี้วัดจากระดับองค์การลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2557
ร่าง KPI Template ในมิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ทส 1600.9/ว195 ลว. 15 พฤษภาคม 2557)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้

►  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง (icon Download…update)
►  รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) (Download…)
► รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบ ๙ เดือน) (icon Download…)
► รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)
(icon Download…)